Privacy & cookies

Brussels Jazz Orchestra vzw (hierna afgekort “BJO”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we bijhouden, waarom we die gegevens bijhouden en wat u kan doen wanneer u niet akkoord bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. BKO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) en de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Als BJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Brussels Jazz Orchestra VZW
Flageyplein 18
1050 Brussel
Ondernemingsnummer : 0457 650 750
RPR : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
info@brusselsjazzorchestra.com

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van de volgende categorieën van personen:

 • Klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en/of zakenpartners;
 • Leveranciers, artistieke opdrachtnemers en partners waarmee wij samenwerken;
 • Bezoekers en gebruikers van onze website
 • Prospecten, geïnteresseerden (o.a. fans en deelnemers), nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen;

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Er zijn een aantal situaties waarin wij uw persoonsgegevens verzamelen en vervolgens gebruiken:

Gegevens die u ons zelf rechtstreeks verstrekt

We verzamelen persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen aan ons meedeelt, o.a.

 • Bezoek aan onze website.
 • Invullen van het invulformulier nieuwsbrief op onze website https://www.brusselsjazzorchestra.com/
 • Wanneer u ons contacteert via e-mail, sociale media, telefoon of per brief.
 • Wanneer wij een offerte opmaken of een overeenkomst met u afsluiten.
 • Wanneer u op een andere manier contact met ons hebt (opgenomen)

Gegevens die u ons onrechtstreeks verstrekt

Het is ook mogelijk dat er tijdens activiteiten, workshops en/of evenementen foto’s genomen worden of filmpjes worden opgenomen. U heeft steeds de mogelijkheid om aan de fotograaf te melden dat u niet gefotografeerd wilt worden.
 

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens door middel van cookies bij uw gebruik, toegang of interactie met onze websites. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we naar de cookieverklaring.

 

Gegevens die we verzamelen via publiek beschikbare informatie

Dit kan gaan over informatie die we terugvinden op publieke professionele websites, professionele sociale netwerken of sociale media, of informatie die werd gepubliceerd in artikels of kranten.

Professioneel gebruikte e-mailadressen die we terugvinden in een openbare bron, zoals de contactpagina op de website van een organisatie, kunnen worden gebruikt om informatie te verschaffen over onze activiteiten (enkel indien er een duidelijk verband of mogelijke samenwerking is tussen de organisatie en de werking van BJO).
Het is te allen tijde mogelijk ons te vragen dit soort e-mails niet meer te ontvangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarom?

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij:

 • technische informatie over de verbindingsmiddelen (het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie)
 • gegevens betreffende de gedragingen en gewoontes van de bezoekers bij het gebruik van de website (o.a. surfgedrag), door middel van niet-noodzakelijke cookies (een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel).
 • de gegevens die u meedeelt op webformulieren (o.a. voor nieuwsbrief).

Deze informatie gebruiken we om:

 • De website correct te laten functioneren op uw computer en te beschermen tegen onrechtmatig gebruik (gerechtvaardigd belang van het verzekeren van de goede werking van onze organisatie).
 • Uw website-ervaring te verbeteren (wij vragen uw voorafgaandelijke toestemming voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies)

Aangezien wij voor het verwerken van bovenstaande gegevens vertrouwen op het gebruik van cookies, verwijzen wij u voor meer uitleg hierover naar onze cookieverklaring.

Wanneer wij een opdracht uitvoeren, een offerte opmaken of een contract met u sluiten verzamelen wij :

 • Identificatiegegevens contactpersonen :
 • Professionele contactgegevens (professioneel telefoonnummer, professioneel e-mailadres)
 • De organisatie waarvoor de contactpersonen werken en functie binnen die organisatie
 • Financiële bijzonderheden en betalingsgegevens

Deze informatie gebruiken wij om:

 • de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, met als rechtsgrond uitvoering overeenkomst •
 • Betalingen te verwerken (uitvoering overeenkomst)
 • Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
 • Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

Wanneer u gebruikt maakt van onze webshop en verkoop

We verkopen onze producten via persoonlijk contact, per mail, telefoon of via onze webshop. Door te bestellen op onze webshop zullen we je persoonsgegevens gebruiken voor de werking van 'het winkelmandje', voor bestellingen, leveringen en facturen, de administratie van het klantenbestand en marketing. We werken hiervoor samen met derde partijen (bvb. voor levering, mail, online betaling). Verder kunnen we je mail gebruiken om te peilen naar klantentevredenheid en/of om je te informeren over gelijkaardige producten of diensten. Je kan je altijd uitschrijven indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen.

Wanneer u inschrijft op de nieuwsbrief verzamelen wij :

 • Identificatiegegevens : naam en voornaam
 • contactgegevens : email adres

Deze gegevens gebruiken wij voor de publicatie en verspreiding van een nieuwsbrief, met als rechtsgrond toestemming.

Wanneer u met ons communiceert, via telefoon, e-mail, sociale media, gesprek of eender welk ander kanaal u verkiest, kunnen wij verzamelen:

 • uiteraard de inhoud van uw bericht maar ook de technische details ervan, zoals datum en tijd en aan wie het gericht is.
 • de identiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, functie, …
 • alle andere informatie die u ons meedeelt.

Deze informatie gebruiken wij om:

 • met u te kunnen communiceren. Wij beroepen ons op ons gerechtvaardigd belang om op uw vragen of opmerkingen te kunnen antwoorden.

Van prospecten, geïnteresseerden, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen kunnen wij verzamelen:

 • identificatiegegevens: naam en voornaam;
 • contactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, gemeente, land), e-mailadres, telefoonnummer(s);
 • bedrijfscontactgegevens: naam, postadres, professioneel e-mail adres, bedrijfstelefoonnummer, functie binnen de organisatie.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om:

 • een professionele relatie met u of uw organisatie uit te bouwen of verder te zetten en te onderhouden. Wij doen hiervoor een beroep op ons gerechtvaardigd belang om ons netwerk uit te bouwen en te onderhouden.

Ten slotte worden alle persoonsgegevens die wij verzameld hebben ook nog voor volgende doeleinden verwerkt:

 • We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten. Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of uw expliciete voorafgaande toestemming voor zover die vereist is.
 • Wij gebruiken uw gegevens ook om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyseren en verbeteren en voor statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang).
 • Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang);
 • Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).
 • Om een wettelijke verplichting na te komen of om in te gaan op een verzoek van bevoegde autoriteiten zoals politiediensten, gerechtelijke instanties, de gegevensbeschermingsautoriteit, enz.
 • Om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie of overname met of door die derde. Hiervoor beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om dit soort transacties te kunnen ondernemen.

Wij gaan ervan uit dat deze doeleinden binnen uw verwachtingen ligt wanneer u gebruik maakt van de diensten van BJO.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. U kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link die voorzien is in bepaalde van onze e-mails.

Waar wij ons op de juridische verwerkingsgrond van onze gerechtvaardigde belangen baseren, heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (zoals direct marketing).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Met derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan externe dienstverleners waarop wij beroep doen voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe dienstverleners voor:

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …);
 • Het opslaan en verwerken van digitale gegevens (en bestanden) in de Cloud;
 • Het verzorgen van de internet omgeving en het beheer van onze website;
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verkopen van producten en diensten via onze webshop;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
 • Juridisch advies en ondersteuning bij het naleven van de wet- en/of regelgeving

Deze externe dienstverleners krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel op in onze opdracht en voor onze rekening, en mogen uw gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor hebben wij een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” afgesloten met deze partijen.

Aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Overheid en autoriteiten: Wij geven uw gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht en toegestaan is (o.a. fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, subsidiërende overheden, politie, …).

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat deze enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld, en enkel zo lang als nodig is binnen de samenwerking.

BJO verkoopt geen persoonlijke gegevens aan externe organisaties, noch zullen wij uw persoonlijke gegevens delen met andere organisaties voor hun eigen marketingcommunicatie.

Indien we beroep doen op een leveranciers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd voorzien wij de nodige maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen en de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BJO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Voorwaarden voor behoud of opslag die door specifieke wetgeving (o.a. op gebied van boekhouding en fiscale wetgeving) zijn vastgesteld, worden door ons steeds nageleefd.

BJO verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste contact/gebruik (of de beëindiging van de relatie of samenwerking), behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een langere contractuele aansprakelijkheid of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Zoals hieronder vermeld heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens uit onze databases te verwijderen. Wanneer de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, dan houden wij uw persoonsgegevens bij totdat u uw toestemming intrekt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of gebruik, waaronder:

 • Alle personen die namens BJO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn zich bewust en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Aan medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u die oefenen ?

Aangezien wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, beschikt u over een aantal rechten.

U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Op die manier kan u nagaan over welke gegevens wij van u beschikken.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens niet juist, niet meer juist of onvolledig zijn.

U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij zijn echter niet altijd verplicht uw gegevens te wissen wanneer u dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

U heeft recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen. In dat geval blijven we uw gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten. U kan, ongeacht de rechtsgrond waarop wij ons baseren, echter steeds, zonder opgave van reden, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (vb. informatieve massa mailings, toesturen van nieuwsbrieven), waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten.
U krijgt bij elke informatieve mail de mogelijkheid om u uit te schrijven.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid om van ons een kopie van persoonsgegevens te krijgen, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Voor de gevallen waar wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, heeft u steeds het recht om uw toestemming in te trekken.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wanneer we redelijke twijfels hebben omtrent uw identiteit, kunnen we u om bijkomend bewijs van uw identiteit vragen.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Waar kan u terecht met klachten?

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze organisatie geen gehoor vindt voor uw bezorgdheden staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
contact@apd-gba.be

Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd?

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

De laatste wijziging gebeurde op 4 april 2023